۱۳۹۲ خرداد ۳۰, پنجشنبه

روز جهانی ندا 30 تیر گرامی باد


این روزها حکایت مرد ایستادە در تقسیم کە بی صدا و بی حرکت بە تندیس آتاترک و پرچم ترکیە خیرە شدە است کە رسانە ها و مردم جهان را بە این مرد جوان معترض ترک جلب شدە و او اینگونە صدای اعتراض خود و مردم ترک را نسبت بە درخطڕ افتادن دستاوردهای دموکراتیک ترکیە، بە جهان مخابرە کردە و البتە همراهی و همبستگی هزاران نفر با این اقدام در سراسر ترکیە در گسترش این خبر تاثیت عمدە را داشتە است.
اگر بخواهیم ریشە این ابتکار عمل و آمادگی ذهن مردم ترک را برای پذیرش این رفتار و کنش بدون خشونت پیدا کنیم کافیست بە رفتار مشابهی از مردم ترکیە کە هر سالە در ساعت ۹:۰۵ روز ۱۰ نوامبر همزمان با لحظە مرگ آتاترک یک دقیقه مراسم سکوت برگزار می کنند برگردیم کە در این لحظە بە مدت یک دقیقە زنگ همە مدارس و بوق کشتی ها و آژیرها بە صدا در می آید و جالب این کە مردم ترکیە در هر حالتی کە باشند بی حرکت می ایستند و حتا تاکسی ها و ماشین ها در اتوبانها متوقف میشوند و بە احترام بنیانگذاڕ ترکیە یک دقیقە سکوت بدون حرکت انجام میدهند. گویا مرد جوان ایستادە با الهام از این رفتار مردم ترکیە خواستە همە مردم را متوجە از دست رفتن میراث سکولاریزم آتا ترک در ترکیە کند کە بایست از این ابتکار عمل استقبال و پشتیبانی کرد.
این مقدمە برای این بود کە طرحی را بە شما دوستان بە اشتراک بگذاریم و آن اینکە اگر ما می توانستیم و میخواستیم از این روش برای رساندن پیام آزادیخواهی مردم ایران و جنبش سبز استفادە کنیم آیا کسی و نمادی و لحظە ای را داریم کە بتوان آنرا سمبل استقامت و پایداری مردم ایران در رویارویی با سیستم دیکتاتوری و ارتجاع حاکم بە همە معرفی کنیم و این نماد در میان همە ما شناختە شدە و مورد وفاق و همدلی باشد تا هر سالە در زمان و روز خاصی بە یاد او در هر حالتی و در هر کجای این کرە خاکی هستیم با یاد او با یک دقیقە سکوت و باز ایستادن از حرکت بر خواست دموکراسی و آزادیخواهی مردم ایران تاکید و آن را تمرین کنیم؟!
بی گمان ما چنین شخصیت جهانی و مورد وفاقی داریم کە لحظە سمبلیک و جانسوز جانباختن اش را در ساعت ١٨:١٠ روز ٣٠ خرداد هر سالە با یک دقیقە سکوت و باز ایستادن از حرکت گرامی بداریم و بر استمرار یاد و خاطرە و خواست او و جانباختگان جنبش مردم سبز مردم ایران، آزادی و دموکراسی تاکید کنیم!
·          

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر