۱۳۹۲ بهمن ۷, دوشنبه

يورش وحشيانه به زندانيان و اذيت و آزار زانيار مرادي


بچه ها در هواخوري بودند و مسن ها بدليل سردي هوا در داخل بند مانده بودند، يکباره درها را باز کردند و به ما يورش آوردند، بي احترامي و بي ادبي مامورين در اين يورش بسيار زننده بود. اينها چه کساني هستند که تکه ناني بسويشان پرتاب ميشود و همچون سگهاي هار بجان زنداني مي افتند، اينها تربيت شده کدام مکتب هستند که جز حرفهاي زهر آگين و توهين و بيشرمي در قاموس اشان نيست؟

به همه گفتند بايد بيرون برويم. سرماي گزنده بيرون و بسياري از افراد مسن و يا بيمار که نميخواستند بيرون بروند، با بي حرمتي به بيرون رانده شدند . در را بستند و جز زانيار که بيمار بود و اصلا نميتوانست از روي تخت بلند شود چرا که مهر ه هاي کمرش را اين جانيان شکسته اند، در اطاقش ماند. همه اتاقها را بهم زدند سه تا گوشي پيدا کرده و با خودشان بردند، گارد ويژه اشان را نيز آورده بودند، بحريني که اين اسمش از ترس آينده و و آيندگان مستعار است و اسم واقعي اش اينست : ( مرتضي سعيدي) در صدر اين يورش وحشيانه بود. لطفا اينرا در پرونده سياه اين جاني ثبت کنيد. اميريان معاون زندان همراه اين لشکر بي ادبان بود مهران آقايي افسرشب هم اين جمع را همراهي ميکرد. او کسي است که بجاي مرداني رييس اين زندان ، افسر شب است.

پررويي و وقاحت اشان حد و مرز نداشت. هر چه از دهانشان آمد به زندانيان سياسي، به انسانهاي شريفي ميگفتند که به دليل اعتراض به ظلم و زور اين حکومت سالهاي سال است از خانواده و فرزندان و عزيزان خود دور هستند و در حقيقت پرچم اعتراض عليه اين حکومت را در اهتزاز نگاه داشته اند. انسانهاي شريفي همچون آقاي بداغي وماسوري و ... يا زندانيان مسن ، همه با بهت و حيرت اين وقاحت و بيشرمي مشتي افراد کرايه اي را نظاره ميکردند که فکر ميکنند دنيا همواره چنين ميماند.

بعدا از زانيار شنيديم که او را چند ساعت سين جين کرده و آزارش داده اند که بايد بلند شود بدود. زانيار که بيمار است و مهره کمرش بدليل شکنجه همين جانيان در وضع وخيمي است ، ميگويد نميتوانم از جا بلند شوم و خلاصه درگيري لفظي تندي با اينها پيدا ميکند و طبعا اينها نيز هر چه از دهانشان آمده نثار زانيار کرده اند.

کميته بين المللي عليه اعدام با انتشار اين گزارش کوتاه از همگان ميخواهد که رفتار وقيحانه و بيشرمانه زندانبانها را محکوم کرده و بهر طريق ممکن به اين نوع آزار و اذيت زندانيان اعتراض کنند.

کميته بين المللي عليه اعدام
۲۷ ژانويه ۲۰۱۴ برابر با ۷ بهمن ۱٣۹۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر